Abstract


Maksimum Oksijen Kapasitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Aralıklı Dayanıklılık Testlerinden Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi (Seviye 1) ve 30-15 IFT’nin Formüllerinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Sporcuların yüksek şiddetli hareketleri kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için anaerobik dayanıklılık yine bu hareketleri aynı kalitede ve yorgunluk oluşmadan arka arkaya tekrarlayabilmesi için ise aerobik dayanıklılık özelliğinin gelişmiş olması gerekmektedir. Aerobik ve anaerobik dayanıklılık özellikleri sezon öncesi ve sezon içinde spor branşının gerekliliklerine ve yapısına uygun testler kullanılarak takip edilmelidir. Bu çalışmanın amacı maksimal oksijen tüketimini (MaxVo2) belirlemek için kullanılan “Yo-yo Aralıklı Toparlanma Testi (seviye 1) (YATT1)” ve “30-15 Aralıklı Dayanıklılık Testi (30-15 IFT)”nden formüller yardımıyla elde edilen indirekt MaxVo2 değerleriyle, bu testlerde oksijen analizörü kullanılarak belirlenen direkt MaxVo2 değerinin karşılaştırılması ve formüllerinin güvenilirliğinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde lisanslı olarak futsal ve badminton oynayan yaş ortalaması 21,7 ± 1,2 olan toplam 12 erkek sporcu oluşturmaktadır. Sporcuların MaxVo2 değerleri, test sonucunun test formülüne konulmasıyla indirekt, test sırasında sporcuların üzerlerinde bulunan oksijen analizörü ile direkt olarak belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, YATT1 ve 30-15 IFT den elde edilen verilerin korelasyon testi sonuçlarına göre, direkt ve indirekt ölçüm yöntemleri arasında ilişki tespit edilmiştir (sırasıyla; 828**, p=0,001 ve 816** p=0,001). Ölçüm yöntemlerinin kendi için de yapılan eş örneklem t-testi sonuçlarına göre ise istatiksel açıdan iki ölçüm metodu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (sırasıyla; p= 0,002 ve p=0,019). Son olarak, YATT1 ve 30-15 IFT’nin direkt ölçümleri arasında istatiksel açıdan anlamlı fark yok iken (p=,454), indirekt ölçümleri arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,002). Çalışma sonuçlarına göre MaxVo2 belirlemede, spora özgü özelliklerde göz önünde bulundurularak, YATT1 veya 30-15 IFT testlerinin hem direkt hem de indirekt ölçüm yöntemlerinin kullanılması uygundur.Keywords
Dayanıklılık testi, maksimum aerobik kapasite, yo-yo testi, 30-15 IFT
Reference