Abstract


Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların İncelenmesi

dışı etkinlikleri tercih ettiklerinin ve bu etkinliklere katılmalarında engel oluşturan unsurların çeşitli değişkenler boyutunda incelenmesidir. Çalışmada Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinde öğrenim gören ve tesadüfi olarak seçilen 339 öğrenci gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında Yüzde (%) ve Frekans (f) gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların %19,2’ sinin boş zamanlarında sportif etkinlikleri seçtikleri görülmüştür. Ayrıca katılımcıların boş zaman engellerinin cinsiyetlerine göre “bilgi eksikliği”, “arkadaş eksikliği” ve “zaman” alt boyutlarında, yaşlarına göre “zaman” alt boyutunda, aylık ortalama gelir seviyelerine göre ise “birey psikolojisi” ve “tesisler/ hizmet” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Katılımcıların boş zaman engellerinin boş zamanlarında tercih ettikleri etkinlik türüne göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır (p>0,05).Keywords
boş zaman engelleri, üniversite öğrencileri, sportif rekreasyon, spor
Reference