Abstract


Taekwondo Eğitimi Alan 13-14 Yaş Çocuklarda Tabata Egzersizlerinin Kassal Kuvvet ve Kassal Dayanıklılığa Etkisi

Çoğu branşta olduğu gibi taekwondo branşında da süratli, güçlü ve kuvvetli olunması iyi bir performans için ön koşuldur. Yine çocuklarda kuvvet performansının geliştirilmesi için çok farklı görüşler öne sürülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada son dönemlerde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda aerobik, anaerobik ve kuvvet performansı üzerinde olumlu etkileri olduğu sıklıkla bildirilen, yüksek şiddetli interval antrenman metotlarından biri olan tabata egzersizin çocuklarda kuvvet üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya taekwondo eğitimi alan 30 çocuk (yaş 14.3±0,21 yıl, boy159.1±2.04 cm, vücut ağırlığı 50.9±2.11 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Daha sonra katılımcılar rastgele Tabata grubu (n:15) ve Kontrol grubu (n:15) olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Tabata grubuna, kendi rutin branş antrenmanlarına ek olarak, 8 hafta boyunca haftada 3 gün belirlenen egzersiz setleri ile tabata antrenmanı yaptırılmıştır. Kontrol grubu ise 8 hafta boyunca haftada 3 gün kendi rutin taekwondo antrenmanlarına katılmışlardır. Çalışmanın başında, 4. haftasında ve sonunda tüm katılımcılara dikey sıçrama, durarak uzun atlama, sağlık topu fırlatma, mekik ve şınav testleri yaptırılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Araştırma grubunun 1., 4. ve 8. hafta test sonuçları Repeated Measures ANOVA Testi ile, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek içinde Bonferroni testi kullanılmıştır. İstatiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada grup içi değerlendirme yapıldığında tabata grubunda dikey sıçrama, sağlık topu fırlatma ve mekik testlerinde anlamlı fark tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise sadece mekik testinde anlamlı fark tespit edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında ise iki grup arasında tüm parametrelerde anlamlı fark tespit edilememiştir. 13-14 yaş grubu taekwondo eğitimi alan çocuklarda tabata egzersizin kuvvet performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir.Keywords
Kuvvet, Taekwondo, Tabata, Yüksek şiddetli interval antrenman
Reference