Abstract


Serbest Zaman Motivasyonu Olarak Macera Rekreasyonuna Katılan Gençlerin Özgüvenlerinin İncelenmesi

Pek çok ülkede, gençlerin fiziksel aktivite düzeylerini artırmak için yeni yaklaşımlar kullanılmaktadır. Serbest zamanlarda yapılan macera rekreasyonunda bu yaklaşımlardan biridir. Araştırmada serbest zaman motivasyonu olarak macera rekreasyonuna katılan gençlerin özgüvenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Gaziantep ilinde yer alan macera parklarına giden gençler evreni, Erikçe Ormanı macera parkındaki etkinliklere katılan gençler ise örneklemi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Pelletier ve ark.,(1991) tarafından geliştirilmiş olan, ilk defa Mutlu (2008) tarafından daha sonra Güngörmüş (2012) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe’ ye uyarlanan “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği” ve Akın (2007) tarafından geliştirilen özgüven ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımına bakılmış ve Independent Samples t test, Tek yönlü (One way) Anova testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuçta daha önce macera rekreasyonuna katılım ve sporcu lisansı durumuna göre anlamlı farklar bulunmuştur. Cinsiyet ve yaşa göre bir fark tespit edilmemiştir. Serbest zaman motivasyonu ile özgüven arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Serbest zamanda yapılan macera rekreasyonunun özgüveni desteklediği söylenebilir. Macera rekreasyonuna katılan gençlerin özgüvenlerinin de yüksek olduğu bulunmuştur. Yerel yönetimlerin doğanın korunması şartıyla macera rekreasyonu alanlarını yaygınlaştırması önerilmektedir.Keywords
Macera rekreasyonu, Serbest zaman motivasyonu, Özgüven
Reference