Abstract


Doğal Alan Rekreasyonu Öz-Yeterliğinin Rekreasyonel Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Cinsiyetin Düzenleyici Rolü

Araştırmada doğal alan rekreasyonu etkinliklerine katılan bireylerin katıldıkları etkinliklere ilişkin öz-yeterliğin rekreasyonel risk alma davranışı üzerindeki etkisinde cinsiyet değişkeninin düzenleyici rolü olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, farklı doğal alan rekreasyonu etkinliklerine katılan 370 serbest zaman katılımcısı oluşturmuştur. Araştırmada katılımcılara kişisel bilgi formu, Doğal Alan Rekreasyonu Ölçeği (DARÖYÖ) ve Alana Özgü Risk Alma Ölçeği Kısa Formu (DOSPERT) uygulanmıştır. Analiz sonucunda doğal alan öze-yeterlik ile rekreasyonel risk alma davranışı arasında nedensel ilişkinin olduğu ve p değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Düzenleyici etki analizi sonucunda ise “doğal alan öz-yeterlik ile rekreasyonel risk alma davranışı” ilişkisinde anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir (beceri ve yeterlik ile rekreasyonel risk alma kadınlar için β=.39 erkeler için β =.38, p< 0.001; başarma ve haz ile rekreasyonel risk alma kadınlar için β=.41 erkekler için β =.34, p< 0.001).Keywords
Doğal alan rekreasyonu, Öz-yeterlik, Rekreasyon, Risk-alma
Reference