Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ergenlerin Bir Rekreasyon Etkinlik Türü Olarak Spora Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı bir rekreasyon etkinlik türü olarak aktif veya pasif şekilde spora katılan ergenlerin spora yönelik farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma şeklinde tasarlanmış ve araştırmaya kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen Hatay İlinde lise öğrenimine devam eden 231 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Uyar ve Sunay (2020) tarafından geliştirilen “Spor Farkındalığı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 23 paket program kullanılmış ve 95% güven aralığında bağımsız örneklem t testi ile tek yönlü varyans analizi testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre erkeklerin spora yönelik farkındalıkları “spor bilgisi ve bilgiyi ayırt etme” alt boyutunda kızlardan daha yüksektir. Ayrıca aktif olarak spora katılanlar pasif (seyirci) olarak katılanlardan tüm alt boyutlarda, ailesinde spor yapan bulunan katılımcılar ise ailesinde spor yapan bulunmayan katılımcılara göre “sosyal ve bireysel fayda” alt boyutunda daha yüksek spor farkındalığına sahiptir. Yaş değişkeni ise katılımcıların spora yönelik farkındalıklarında anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır (p>0.05).Keywords
Spor, herkes için spor, yaşam boyu spor, rekreasyon, farkındalık

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri