Abstract


E-sporcularda Dijital Bağımlılık ve Saldırganlık Eğilimi

Bu araştırmanın amacı E-sporcuların dijital bağımlılıkları ve saldırganlık düzeylerinin bireysel değişkenler açısından incelenmesidir. Bu iki değişkenin arasındaki ilişkinin incelenmesi de araştırmanın bir diğer amacıdır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup, araştırmaya Türkiye E-spor Federasyonu tarafından düzenlenen en az 1 turnuvaya katılan 397 E-sporcu (Xyaş= 22.50±5.72) katılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formunun yanı sıra Çelik ve Otrar (2009) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Saldırganlık Envanteri ile Kesici ve Tunç (2018) tarafından geliştirilen Dijital Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi için SPSS 26.0 İstatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan istatistik testlerde ilk olarak verilerin parametrik testlerin ön koşullarını sağlayıp sağlamadığını anlamak için Skewness ve Kurtosis (çarpıklık basıklık) değerlerine bakılmıştır. Yapılan testler sonucunda çoklu varyans analizi (MANOVA) ve Pearson korelasyon testlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde araştırmada yer alan E-sporcuların dijital bağımlılık ve saldırganlık düzeylerinin bireysel değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, lise öğrenimi gören E-sporcuların üniversite mezunu olanlardan daha yüksek, E-spordan başka bir spor dalı ile ilgilenen katılımcıların başka bir spor dalı ile ilgilenmeyenlerden daha düşük dijital bağımlılık ve saldırganlık tutumuna sahip olduğu gibi sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca E-sporcuların dijital bağımlılıkları arttıkça saldırganlıkları da artmaktadır. Sonuç olarak mevcut araştırma, e-sporcuların bireysel özellikleri ile dijital bağımlılık ve saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıktığını ve iki değişken arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.Keywords
E-spor, dijital bağımlılık, saldırganlık, dijital oyun
Reference