Abstract


Akademik Güdülenmenin Kişilik Tiplerine Göre İncelenmesi (Spor Bilimleri Fakültesi Örneği)

Bu çalışma, Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin akademik güdülenmelerinin kişilik tiplerine göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan 410 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Kişilik tiplerinin belirlenmesinde Friedman ve Rosenman tarafından geliştirilen, Aktaş ve Arıkan tarafından Türkçe’ye uyarlanan “A ve B kişilik Ölçeği”, Akademik Güdülenmenin ölçülmesinde ise Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen “Akademik Güdülenme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizleri SPSS 22 programında yapılmıştır. Shapiro-Wilk testi ile yapılan normallik testi sonucuna göre araştırmada kullanılan akademik güdülenme ölçeğinin alt boyutlarının ve kişilik tipleri ölçeğinin normal dağılmadığı görülmüştür. Araştırma da ikili değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve çoklu değişkenlerin karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testinden yararlanılmıştır. Katılımcıların akademik güdülenme alt boyutları ile kişilik tipleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakmak için ise Korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, akademik güdülenmenin cinsiyet, yaş, ders yükü ve sınıf değişkenine göre pozitif yönlü anlamlı bir farklılık gösterdiği, bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden, A tipi kişiliğe sahip öğrencilerin, akademik güdülenmelerinin, B kişilik tipi kişilik tipine sahip öğrencilere göre daha yüksek olduğu, ders yükleri arttığında öğrencilerin akademik güdülenmelerinin düştüğü ve kadın öğrencilerin akademik güdülenmelerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Spor, Güdülenme, Kişilik, Kişilik Tipleri
Reference