Abstract


Yüksek İrtifada Yapılan Antrenmanların Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması

Bu araştırmanın amacı, erkek sporcuların yüksek irtifa ve deniz seviyesinde fizyolojik performansları ile bazı kan parametreleri, kalp atım sayıları ve kan basınçlarının incelenmesidir. Araştırmaya 15 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere yüksek irtifada ve deniz seviyesinde sabah 09.00-11.00 saatleri arasında iki saat dayanıklılık antrenmanı yaptırılmıştır. Deneklerin yüksek irtifada (3250m) 15. gününde ve deniz seviyesine döndükten 7 gün sonra RBC, WBC, Hb, HCT, İSKB, İDKB, İKAS, aerobik ve anaerobik kapasite düzeyleri ölçülmüştür. İstatistiksel analiz olarak t-testi uygulanmıştır ve anlamlılık derecesi olarak (P˂0.05) kabul edilmiştir. Yapılan ölçüm sonuçlarında, WBC, Hb, İSKB, İDKB ve İKAS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanırken (P˂0.05), RBC, HCT, aerobik ve anaerobik kapasite değerleri arasında anlamlı farka rastlanmamıştır (P>0.05). Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda; yüksek irtifada efor sarf eden sporcuların vitamin ve minarelerle desteklenmeleri, düzenli uyku ve dinlenme yapmaları ve laktik asit birikmesine yol açacak olan egzersizlerin ilk günlerde yapılmaması gerektiği tespit edilmiştir. Yıllık antrenman programlarında yer alacak olan 15 günlük yüksek irtifa antrenmanlarının sporcuların performanslarını olumlu yönde etkileyebileceğini söyleyebiliriz.Keywords
Spor, Yüksek İrtifa, Fiziksel ve Fizyolojik Özellikler
Reference