Abstract


Amatör Futbolcularda Yo-Yo Testi Sırasındaki İnternal Yükün Mevkilere Göre İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı amatör futbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Seviye 1 (Yo-Yo AT1) testi sırasındaki internal yükün mevkilere göre incelenmesidir. Araştırmaya Amatör Futbol kulüplerinde oynayan ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan yaşları ortalama 20,88±4,09 yıl, boyları 177,19±7,11 cm ve vücut ağırlıkları 71,00±9,17 kg olan toplam 26 erkek (Defans 10, Orta Saha 10 ve Forvet 6) futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların boy ve vücut ağırlığı ölçümü yapıldıktan sonra dinlenik kalp atım hızlarının belirlenmesi için 15 dakika sırt üstü yatar pozisyonda kalmaları istenmiştir. Yo-Yo testi öncesi 10 dakikası dinamik hareketler, 5 dakikası da aktif ve pasif germeden oluşan ısınma, test sonrası ise 5 dakika soğuma ve 5 dakika pasif germe yaptırılmıştır. Futbolcuların kalp atım hızları tüm protokol boyunca Polar RS 800CX marka telemetrik cihazla 1 milisaniye hassasiyetle kaydedilmiştir. Kalp atım hızlarına ilişkin analizler POLAR Pro Trainer 5 bilgisayar yazılımı ile yapılmıştır. Bu analizlerde KAHmaks’in farklı yüzdelerinde geçirilen süreler ve bu sürelerin toplam test süresine oranına ilişkin veriler belirlenmiştir. Bu parametrelerin istatistiksel analizinde SPSS 15 kullanılmıştır. Veriler normal dağılmadığından mevkilere göre karşılaştırmalar Kruskall Wallis H testi ile yapılmıştır. Yo-Yo testine ilişkin mesafe, VO2maks, ortalama kalp atım hızı ve algılanan zorluk derecesi açısından mevkilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Aynı şekilde Yo-Yo test süresi, KAHmaks’in farklı yüzdelerinde geçirilen süreler ve bu sürelerin toplam test süresine oranı açısından mevkiler benzerdir (p>0,05). Sonuç olarak incelenen parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmese de KAHmaks’ın farklı yüzdelerinde geçirilen süreler ve bu sürelerin toplam Yo-Yo AT1 test süresine oranında mevkilere göre bazı farklılıkların olduğunu ve bu farklılıkların dikkate alınarak performans değerlendirilmesi ve antrenman planlanması yapılması gerektiği söylenebilir.Keywords
Yo-Yo AT1, futbol, internal yük
Reference