Abstract


Amatör Spor Dallarında Yönetimsel ve Ekonomik Sorunlar: Atletizm Örneği

Amatör kavramı, herhangi bir ödül ve başarı amacı olmamasına rağmen günümüzde “gizli profesyonel” tanımıyla yer değiştirmiştir; fakat yine de yapılan yatırımlar ve destekler açısından profesyonel spor dallarına göre oldukça geride kalmıştır. Bu yapılan çalışma ve yatırımlar sonucunda amatör spor dallarının kendi tesisleri inşa edilmiş, federasyonları oluşturulmuş ve olimpiyatlar dışında da yarışmalar düzenlenerek teşvik düzeyleri arttırılmıştır. Bu spor dallarının gelecek nesiller adına tercih edilmesi sportif başarı ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir; fakat bunun yanında yönetimsel başarı da bu spor dallarının tercih edilmesi konusunda büyük bir rol oynamaktadır. Amatör ve profesyonel branşlara yapılan yatırımlar ele alındığında arada farklar olduğu futbol ve diğer spor dalları üzerinden görülebilmektedir. Bu çalışma, amatör bir spor dalı olan atletizm branşında yer alan antrenörlerin, yöneticilerin ve sporcuların alanlarında yaşadıkları sorunları ve eksiklikleri belirlemeyi, yer aldıkları spor dallarında ortaya çıkan yönetimsel ve ekonomik sorunların tespit edilmesini amaçlamaktadır. Örneklem grubu atletizm spor dalında 4 sporcu, 4 antrenör, 2 yönetici olmak üzere toplam 10 kişiden oluşturulmuştur. Çalışmada nitel yönteme özgü bir araştırma tekniği olan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır.Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve ‘‘Word’’ metnine aktarılmıştır. İlgili bulgular içerik çözümlemesine tabii tutularak konuyla ilgili temel sorunsalları yansıtan 4 tema altında sınıflandırılmıştır: 1.finansal destek sorunları, 2. tesis ve ekipman yeterliliği, 3.altyapı ve antrenörlere dair sorunlar, 4.sağlık ve gelir güvencesi. Araştırmada amatör spor dallarından biri olan atletizmde finansal desteklerin yetersiz görüldüğü, kullanılan tesislerin ve sayılarının ihtiyacı karşılamadığı, altyapı sisteminin sporu desteklemek için yeterli bulunmadığı, antrenörlerin eğitim ve iletişimlerinin yetersiz olduğu, antrenör ve sporcuların sağlık ve gelir güvencelerinin yeterli bulunmadığı sonuçları elde edilmiştir.Keywords
yönetim, ekonomi, amatör spor, atletizm, finansal destek
Reference