Abstract


“Bütün süreç fark etmekle geçmiş”: Bir Beden Eğitimi Öğretmen Adayının Alan Deneyimi Hikayesi

Öğrencilerin gerçek öğrenme deneyimleri yaşamaları için en önemli ögelerden biri öğretmenlerinin mesleki olarak kendilerini geliştirmeleridir. Mesleki gelişim yaklaşımlarında son yıllarda öğretmenlerin bireysel özelliklerinin yanında, öğrenciler, yöneticiler, öğretim ortamının fiziksel koşullarını da kapsayan öğrenme süreçlerine odaklanarak mesleki öğrenmenin özellikle de beden eğitimi öğretmen eğitimi programlarındaki sürecinin araştırılması önerilmektedir. Beden eğitimi öğretmen eğitimi programlarında bütün paydaşları bir araya getiren fırsatlardan en önemlisi alan deneyimleridir. Bu araştırmada da, Rodriguez ve Fitzpatrick (2014) tarafından geliştirilen öğretim farkındalığı çerçevesi bir beden eğitimi öğretmen adayının alan deneyimlerini keşfetmek için kullanılmıştır. Eylem araştırmasıyla desenlenen bu araştırmanın amacı bir öğretmen adayının hem öğretmenlik uygulaması dersi ile bir lise bağlamındaki öğretmenlik rolü hem de beden eğitimi öğretmen eğitimi programındaki derslerdeki akran mentorluğu rolündeki alan deneyimlerinde yaşadığı farkındalıklar incelemektir. Araştırmanın bulgularında öğretmen adayının aynı düzeydeki akranlarına mentorluk yaparken; akranları tarafından bilgisinin sürekli sorgulandığı, bu yüzden akranlarına mentorluk kendisinin alan bilgisini artırdığını fark etmiştir. Bir diğer farkındalık yaşanan durum; öğretmen adayının ders hazırlığını müfredata ve öğrencilerin hazırbulunuşluklarına uygun olarak yapmasının yanında öğrencilerin geçmiş deneyimleri ve mevcut ihtiyaçlarını da göz önüne almasının önemli olduğudur. Son olarak; öğretmen adayı gerçek ortamda öğrencileri pozitif etkileşim kurup öğrencilerin her sorusuna önem vererek cevapladığında, öğrenciler ile ekip olduklarını ve öğretmenliğinin unutulmayacağını fark etmiştir. Öğretmen eğitimi programlarında öğretmen adaylarının kendi kendine yeten bireyler olarak yaşadıkları zorlukların farkına varacak ortamları deneyimlemeleri sağlanırsa, kariyerleri boyunca öğrenenler olarak kendi mesleki öğrenmelerini benimsemelerini ve geliştirmelerini sağlamada etkili olacaktır.Keywords
alan deneyimi, beden eğitimi öğretmen adayı, öğretim farkındalığı
Reference