Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademisyenlerin Bilgi Paylaşımı Düzeylerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin bilgi paylaşımı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya, spor bilimleri alanında görev yapan 212’si erkek (%76), 67’si kadın (%24) olmak üzere toplam 279 akademisyen gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması Myaş=38,83±8,85 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Öneren, Çiftçi ve Harman (2016) tarafından geliştirilen “Bilgi Paylaşımı Ölçeği” kullanılmıştır. Analiz işlemine geçmeden önce verilerin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığı test edilmiş ve parametrik testler için uygun yapıda olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. Bilgi paylaşımı ölçeğinin çalışanlar arası, bireysel ve kurumsal açıdan bilgi paylaşımı alt boyutları arasında yalnızca kurumsal açıdan bilgi paylaşımı alt boyutunda cinsiyet ve görev yapılan bölümler açısından anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir (p<.05). Sonuç olarak, araştırma grubunda gerçekleşen bilgi paylaşımı düzeylerinin kurumsal açıdan anlamlı sonuçlar üretmekle birlikte, çalışmanın genelinde yeterli ve anlamlı düzeylerde gerçekleşmediği görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma ile, spor bilimleri alanında bilgi üretme ve paylaşma misyonunu üstlenen yükseköğretim kurumlarının örgütsel açıdan etkinlik ve verimliliğini etkileyeceği düşünülen bilgi paylaşımı düzen ve uygulamalarının gözden geçirilerek, güçlendirilmesi ihtiyacı vurgulanmıştır.Keywords
Bilgi paylaşımı, akademisyen, spor bilimleri

References

Advanced Search


Announcements

  Yeni Dizin

  Dergimiz Semantic Scholar tarafından listelenmeye başlamıştır.


  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri