Abstract


15-19 Yaş Karate Sporcularının Serbest Zaman Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Bu araştırma, ortaöğretimde öğrenim gören 15-19 yaş karate sporcularının serbest zaman doyum düzeylerinin cinsiyet, yaş ve spor yapma süresine göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenen 114 erkek ve 146 kadın olmak üzere 260 katılımcı oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Serbest Zaman Doyum Ölçeği Türkçe formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 22 paket program kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için 95% güven aralığında Mann Whitney U ve Kruskall Wallis non parametrik testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sporcuların serbest zaman doyum düzeylerinde cinsiyet, yaş ve spor yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05).Keywords
Karate, serbest zaman doyum, sporcu öğrenci
Reference