Abstract


Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Öğretme ve Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının incelendiği bu çalışma betimsel nitelikte tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında öğrenim gören 312’si erkek, 440’ı kadın olmak üzere toplam 752 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak google docs alt yapısı kullanılarak oluşturulan çevrimiçi anket formu kullanılmıştır. Anket formunun linki ilgili öğrenci ve öğretim üyesi grupları ile paylaşılarak anketin gönüllük esası ile doldurulması sağlanmıştır. Veri toplama aracında “Kişisel Bilgi Formu” ile “Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “Yapılandırmacı Anlayış” ve “Geleneksel Anlayış” olmak üzere iki alt boyuttan ve toplam 30 maddeden oluşmaktadır.  “Yapılandırmacı Anlayış Boyutu” 12, “Geleneksel Anlayış Boyutu” ise 18 madde içermektedir. Verilerin analizinde öncellikle normallik testi için Kolmogorov Smirnov testi uygulanmış, test sonucunda verilerin normal dağılım göstermedikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda analizlerde parametrik olmayan testlerden, Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis H testleri kullanılmış, analizlerde I. Tip hatayı kontrol etmek amacıyla Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır. Kruskall-Wallis H Testi sonrası anlamlı fark tespit edilen gruplar arasında post-hoc testi için Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırmada; beden eğitimi öğretmen adaylarının daha çok yapılandırmacı öğretme ve öğrenme anlayışını benimsedikleri, geleneksel öğretme ve öğrenme anlayışına katılmakla birlikte düşük düzeyde benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak değişmediği, milli sporculuk, burs, sınıf düzeyi ve kalınan yer değişkenlerine göre anlamlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Milli sporcu olan ve burs alan öğrencilerin geleneksel öğretme ve öğrenme anlayışına yönelik algıları daha yüksek çıkmıştır. Sınıf düzeyi arttıkça beden eğitimi öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğretme ve öğrenme anlayışını, yurtta kalan öğrencilerin ise geleneksel öğretme ve öğrenme anlayışını daha çok benimsedikleri saptanmıştır.Keywords
Beden eğitimi, öğretmen adayı, öğretme ve öğrenme anlayışı, yapılandırmacılık
Reference