Abstract


Amatör Spor Kulüplerinin Çevrimiçi Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı

Bu araştırmanın amacı, amatör spor kulüplerinin çevrimiçi pazarlama aracı olarak sosyal medyanın kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Olgu bilim deseninin kullanıldığı bu nitel araştırmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu örnekleme kombinasyonu ile Ankara’da farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin sosyal medya platformlarından sorumlu spor kulübü yöneticilerinden belirlenen yedi kişi araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırma verileri görüşme yöntemiyle, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiş ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada sosyal medya kullanımının sağladığı faydalar ‘avantajlar’, kullanılan platformların seçimi ‘popülerlik’, hedef kitleye ulaşmada yaşananlar ‘değişim’ ve sosyal medyayı kullanma biçimi ‘profesyonelleşme’ olmak üzere dört tema ve bu temalarla ilişkili 11 kategori belirlenmiştir. Sonuç olarak, sosyal medyanın etki ve gücünün farkına varan spor kulüplerinin sosyal medyayı taraftarla iletişim, etkileşim, bilgi paylaşımı ve pazarlama aracı olarak kullanmaya çaba gösterdikleri, ancak bu çabaların sonucu ortaya çıkan bilgi ve bulguları etkin şekilde kullanma konusunda yetersiz oldukları söylenebilir.Keywords
Spor kulübü, sosyal medya, çevrimiçi pazarlama
Reference