Abstract


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

Bu çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının yaş, cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma grubunu 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 246 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını ve tutumlarını betimlemeyi amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen 31 maddelik beşli Likert tipindeki “Okuma Alışkanlıklarına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek uygulamalarından elde edilen veriler SPSS 23 paket programında .05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre çalışmada yer alan öğrencilerin okuma alışkanlıkları ile yaşları arasında negatif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin okuma alışkanlıkları kadınlara oranla bazı alt boyutlarda anlamlı şekilde yüksektir. Ayrıca, spor yöneticiliği bölümü öğrencileri ile 2. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları diğer bölüm ve farklı sınıf öğrencilerinden anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.Keywords
kitap okuma alışkanlığı, spor bilimleri fakültesi, spor, öğrenci
Reference