Abstract


Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Bu araştırma spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile yeme tutumlarının cinsiyet, öğrenim değişkeni ve maddi gelir açısından incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmanın bir diğer amacıdır. Araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğrenim gören 399 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri; kişisel bilgi formu ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) ve Yeme Tutum Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada veriler Windows için SPSS 22.0 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi ile Mann Whitney U testi ve Spearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında cinsiyet ve maddi gelire göre anlamlı farklılıklar gösterirken, yeme tutumları öğrenim değişkenine göre farklılaşmaktadır. Ayrıca, katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile yeme tutumları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Sonuç olarak bu çalışma, erkek katılımcıların ve aylık geliri yüksek olan katılımcıların kadınlardan ve aylık geliri düşük olan katılımcılardan daha sağlıklı yaşam biçimi davranışına sahip olduklarını ve örgün öğrenimde okuyanların ikinci öğrenimde okuyanlara göre daha olumsuz yeme tutumuna sahip olduğunu göstermiştir.Keywords
Sağlıklı yaşam biçimi, yeme tutumu, beslenme
Reference