Abstract


Spora Yönelmede Televizyon Dizilerinin Rolü: Okçuluk Üzerine Bir Analiz

Televizyon izlemek insanların önemli ölçüde tercih ettikleri bir serbest zaman faaliyetidir. Yapılan çalışmalarda televizyonun insanlar üzerinde bir takım etkileri olduğu görülmüştür. Okçuluk Türk toplumu nezdinde önemli bir spor dalıdır. Bu çalışmada kişilerin okçuluk sporuna yönelmeleriyle televizyon dizileri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, İstanbul’daki Okçular Vakfı ve İBB Spor İstanbul’da okçuluk kursuna devam eden okçuluk temalı dizi izleyicileridir. Örneklem 9-17 ve 18-65 yaş aralığındaki 26 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmış, tarafımızca geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Bulgular; “katılımcıların demografik özellikleri”, “okçulukla tanışma ve başlangıç”, “okçuluğun anlamları, okçuluğa ilgi ve yönelme nedenleri”, “okçuluk temalı dizilere ilgi”, “diziler vasıtasıyla okçuluğa yönelme”, “dizideki kahramanlar ve özdeşleşme etkisi”, “okçuluğa dair gelecek planları ve beklentiler” başlıklarıyla sınıflandırılmıştır.  Elde edilen bulgularda; Tozkoparan ve Diriliş: Ertuğrul gibi okçuluk temalı dizilerin katılımcıların okçulukla tanışmasını sağladığı, okçuluğun katılımcılar için önemli bir yeri olduğu, söz konusu dizilerin katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildiği ortaya çıkmaktadır. Araştırmadaki katılımcıların önemli bir kısmının okçuluk sporuna yönelmesinde “Tozkoparan” ve “Diriliş: Ertuğrul” gibi dizilerin güçlü etkisi söz konusudur. Bu dizilerin okçuluğa yöneltme etkisi kimi katılımcılarda daha az olmakla birlikte, katılımcıların geneline yansıyan anlamlı bir spora yöneltme etkisinden söz edilebilir. Katılımcıların bu dizilerdeki karakterler gibi okçu olmak istedikleri, televizyonun karşısına geçerek onlar gibi ok atmaya çalıştıkları, yay veya lastikle denemeler yaptıkları, karakterlerden öğrendikleri teknikleri uyguladıkları vb. özdeşleşme davranışları sergiledikleri görülmektedir. Ayrıca katılımcıların okçuluğa dair ileriye dönük; eğitmen olma, sporcu olma, hobi olarak devam etme gibi planları olduğu elde edilen bulgular arasındadır. Son tahlilde çalışmamızda ulaştığımız sonuçlar; “Tozkoparan” ve “Diriliş: Ertuğrul” gibi okçuluk vs. spor dallarıyla ilgili temalar içeren televizyon dizilerinin her yaştan insanı spora teşvik etme ve bir uyaran potansiyelini taşıdığını göstermektedir. Medyatik olmayan ve gelişmekte olan spor dallarına dair temaları kapsayan televizyon dizilerinin arttırılmasının, amatör ve gelişmekte olan spor dallarının kitleselleşme ve bilinirlik düzeyini arttırmak bakımından işlevsel olacağını düşünmekteyiz.Keywords
Medya, televizyon, dizi, spor filmleri, spor, okçuluk, spora yönelme
Reference