Abstract


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerinin cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre liderlik davranışlarının belirlenerek, araştırma sonucuna göre öğrencilerin liderlik davranışlarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya gönüllü olarak katılan ve basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 499 öğrenci (Nkadın=196; Nerkek=303) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerinin liderlik davranışlarını belirlemek için Ekvall ve Arvonen (1991) tarafından geliştirilen ve Tengilimoğlu (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 22 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada hipotez testleri olarak 95% güven aralığında Man Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman Korelasyon testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin liderlik davranış seviyelerinin ölçekten alınan puanlar göz önüne alındığında yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre iş gören, üretim ve değişim odaklı liderlik davranışlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sınıf değişkenine göre 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, 1. ve 2. sınıf öğrencilere göre iş gören, üretim ve değişim odaklı liderlik davranışlarının daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin liderlik davranışları yaş değişkenine göre incelendiğinde, yaşı büyük olan öğrencilerin yaşları küçük olan öğrencilere göre daha yüksek iş gören, üretim ve değişim odaklı liderlik davranışları sergiledikleri tespit edilmiştir.Keywords
Spor, liderlik, davranış, öğrenci, üniversite
Reference