Abstract


Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Kadın Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Bu araştırma meslek lisesinde eğitim alan kadın öğrencilerin spora yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2019-2020 eğitim - öğretim yılı içerisinde Mardin ili Midyat ilçesi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrenciler içerisinden tesadüfi örneklem metodu ile seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 196 öğrenciden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Şentürk’ün (2012) geliştirdiği “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve parametrik testler kullanılmıştır. İki grup karşılaştırmalarında Bağımsız Örneklem T- testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların spora yönelik tutumları ile sınıf düzeyi, okul takımlarına katılım, sportif etkinliklere katılımda aile desteği, ailede sportif etkinliğe katılan olup olmadığı ve katıldığı spor türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.01). Sonuç olarak çalışmamızda meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrencilerin ailede spor yapanların bulunması, okulda sportif etkinliklere katılım, katıldığı spor türü ve özellikle aile desteğinin olması sportif faaliyetlere yönelmelerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Meslek lisesi, tutum, spor, öğrenci
Reference