Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklerin Faydaları Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin rekreatif etkinliklerin faydaları hakkındaki farkındalıklarının incelenmesidir. Çalışmaya Tayfur Ata Sökmen Kampüsü’nde yer alan Fakülte ve Yüksekokullarda öğrenimlerine devam eden ve tesadüfi yöntemle belirlenen 820 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Ekinci ve Özdilek (2019) tarafından geliştirilen “Rekreasyon Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek öz bildirim ölçeği olmakla birlikte 3 alt ölçek ve 41 maddeden oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 23 paket program kullanılmış, yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemlere ek olarak bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcılar en yüksek farkındalığa kendini geliştirme alt boyutunda sahipken, en düşük farkındalığa sosyal başarı alt boyutunda sahiptir. Ayrıca çalışmada yer alan öğrencilerin farkındalık alt ölçek puanlarının cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği (p>.05); buna rağmen spora olan ilgi düzeyi ve öğrenci kulüplerine üye olup olmama durumuna göre alt ölçek puanlarının anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma farklı şekillerde sporla ilgilenen veya öğrenci kulüplerine üye olan üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklerin faydaları hakkındaki farkındalıklarının spora ilgi duymayan ve hiçbir öğrenci kulübüne üye olmayan öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir.Keywords
rekreasyon, boş zaman, farkındalık, fayda, spor, serbest zaman

References

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri