Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mizah Tarzları ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, Beden eğitimi öğretmenlerinin mizah tarzları ve sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkiyi incelenmektir. Öğretmenlerin mizah tarzları ile ilgili veriler; Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir, tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yerlikaya, tarafından yapılan “Mizah Tarzları Ölçeği” ve Denkdemir tarafından geliştirilip geçerlik ve güvenirliği yapılan “Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Bartın ili merkez ilçe sınırları içinde bulunan ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 162 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma bulgularında, kendini Geliştirici mizah tarzı alt boyutunda yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Belirlenmiş olan bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için yapılan Tukey Testi sonucunda, 22-27 yaş grubundaki bireyler lehine olduğu saptanmıştır. Yapılan t-testi sonuçlarına göre, sınıf yönetimi becerileri ortalama puanları arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur. Tespit edilen bu farklılığın kadın öğretmenler lehine olduğu gözlemlenmektedir. Sonuç olarak bulgular beden eğitimi öğretmenlerinin algılarına göre katılımcı mizah tarzının en çok algılanan tarz; saldırgan mizah tarzının ise en az algılanan tarz olduğunu göstermektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin mizah tarzları ile sınıf yönetimleri arasında yaş, cinsiyet ve kıdemlerine göre anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords
Sınıf yönetim becerileri, Mizah tarzları, Beden eğitimi öğretmeni.

References

Advanced Search


Announcements

    Türkiye Atıf Dizini

    Dergimiz 2020 Şubat ayı itibari ile Türkiye Atıf Dizini tarafından listelenmeye başlanmıştır.


    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri