Abstract


Rekreasyonel Tesislerde Renklerin Dili

Bu çalışma rekreasyonel tesis olarak fitness hizmeti sunan işletmelerin tesis dizaynlarında ve personel giysilerinde tercih ettikleri renklere göre işletmecilerin konu hakkındaki algılarının tespit edilerek incelenmesi ve kurumlara öneriler sunulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu İzmir ilinde faaliyet gösteren rekreasyonel tesis işletmecilerinden bu çalışmaya gönüllü katılım gösteren 10 işletmeci oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel ve sonrasında içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş ve bu süreçte Nvivo 10 nitel analiz programı kullanılarak uygun temalar altında kodlanmıştır. Elde edilen verilerin analizine bakıldığında; rekreasyonel tesisten hizmet alan bireylere zumba, bokwa-fitness, pilates, Trx, fitness, cimnastik, yüzme, crossfit, spinning gibi rekreatif etkinliklere katılım imkânı tanınmaktadır. İşletmecilerin algılarına göre “renklerin dili” iki kategoride sınıflandırılmıştır. Birinci kategoride, yeşil, pembe, beyaz, kırmızı, gri, siyah, yeşil ve sarı renkleri bir veya birden fazla şekilde tercih edilmiştir. Ortaya çıkan kategorilerden rekreasyonel tesis ana temasında motivasyon ve adaptasyon temalarına ve personel ana temasında ise fiziksel sağlık, kurumsallaşma, hiyerarşik yapılanma, tesis uyumu ve grup dinamiği temalarında tercih ettikleri renkler doğrultusunda toplandığı tespit edilmiştir.Keywords
rekreasyonel tesis, fitness merkezi, renk
Reference