Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Depresyonun Madde Kullanma Eğilimine Etkisinin Araştırılması

Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin depresyon durumlarının madde kullanma eğilimi üzerindeki etkilerini incelemek ve demografik değişkenler açısından kıyaslamak amacı ile yapılmıştır. Araştırma grubunu, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 220’si kadın 202’si erkek olmak üzere 422 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Madde Kullanma Eğilimi Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır.  Araştırmada elde edilen veriler Windows için SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma değişkenlerinin analizinde büyük sayılar kanununa göre örneklem sayısı (n=422) yüksek olduğundan parametrik yöntemler kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (Oneway) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında Pearson Korelasyon ve Basit Lineer Regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak;  Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde depresyonun madde kullanma eğilimini arttırdığı, madde kullanma eğiliminin kadın öğrencilerde, erkek öğrencilere göre yüksek olduğu, madde kullanma eğiliminin yaş, medeni durum, bölüm, ortalama gelir ve sınıf durumundan etkilenmediği belirlenmiştir.Keywords
Madde Kullanma, Depresyon, Üniversite Öğrencisi, Spor

References

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri