Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’de Antrenör Eğitim Programlarının Etkinliği (1994 ve 2002 Farklı Yönetmeliklere Göre)

Sporda antrenör adı verilen spor eğiticilerinin, sporun gelişmesinde oldukça önemli bir yeri vardır. Ancak antrenör ne kadar çok bilgilendirilmiş, yeterli bir eğitim programından geçmiş ve sonrasında uygun bir çalışma ortamı elde etmiş ise yetiştireceği elemanlar da o kadar performans gösterebilecektir. Antrenör de mesleki sorumluluklarını ve görevlerini en iyi şekilde kendilerini günün ve ortamın koşullarına göre hazırlamakla yerine getirebilirler ki, bu da ancak etkili bir hizmet öncesi eğitim programlarından geçmekle mümkündür. Bu nedenle antrenör eğitiminde uygulanan eğitim programlarının etkinliği önem taşımakta ancak, günümüzde oldukça büyük bir antrenör potansiyelinin yetiştirildiği Spor Eğitimi Dairesi tarafından yürütülen 15-20 günlük kursların etkinliği spor kamuoyunca halen tartışılan konuların başında yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de spor eğitimi dairesi başkanlığı tarafından uygulanmakta olan antrenör eğitim programlarının etkinliğini saptamak ve bu tür programların daha etkinlikle yürütülebilmesi için önerilerde bulunmaktır. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Veriler, farklı spor branşlarında antrenör eğitim programlarına katılan antrenörlerden anket yoluyla elde edilmiştir. Anket; 1987, 1994 ve 2002 yıllarında oluşturulan antrenör eğitim yönetmeliğine göre yetiştirilmiş antrenörlerin, antrenör eğitim programların etkinliğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırmanın evreni; Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından açılan eğitim programlarından mezun olmuş, 1994 yılı yönetmeliğine göre 24 spor branşından yaklaşık 5.459 antrenör ile 2002 yönetmeliğine göre 60 federasyondan 16 farklı spor branşından yaklaşık 79.896 antrenördür. Araştırmanın örneklemi ise, 1987 ve 1994 antrenör eğitim yönetmeliğine göre antrenörlük kurslarında eğitim almış 286 antrenör ile 2002 yönetmeliğine göre eğitim almış 419, toplamda 705 antrenördür. Veriler 1990-1996 ile 2008-2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen antrenör eğitim kurslarına katılan antrenörlerden elde edilmiştir. Veriler, frekans ve yüzdeler belirlenmiş, sonrasında beklenen ile gözlenen değerler arasındaki farkın tespiti ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, antrenörlerin SGM tarafından uygulanan antrenör eğitim programlarının amaçlarını farklı şekilde algıladıkları ve programdan beklentilerinin farklı olduğu ortaya çıkmış, programların, fiziksel olanaklar ile süre bakımından yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca antrenörler, programda yer alan Spor Anatomisi, Spor Sosyolojisi derslerini programlarda gereksiz, muhteva bakımından da yararsız bulurlarken, Beceri Öğretimi, Antrenörlük Uygulaması, Bitirme Tezi (Seminer) ve Türk Dili Diksiyon gibi derslerin, program da yer almasına olumlu yaklaşmışlardır.Keywords
Antrenör, Antrenör eğitimi, Antrenör eğitim programları

References

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri