Abstract


Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk Alma Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)

Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve spor yapmayan bireylerin farklı sosyo-demografik özelliklere göre benlik saygısı ve risk alma düzeylerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum’da bulunan, tesadüfî yollarla belirlenen 208 spor yapan ve 102 spor yapmayan katılımcı, cinsiyet değişkenine göre ise 220 erkek ve 90 bayan katılımcı toplamda 310 birey oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylere Arıcak tarafından geliştirilen "Benlik Saygısı Ölçeği" ve Weber, Blais ve Betz tarafından hazırlanmış olan daha sonra Weber ve Blais tarafından kısaltılmış olan (DOSPERT) "Risk Alma Ölçeği" uygulanarak veriler elde edilmiştir. Verilerin çözüm ve değerlendirilmesinde SPSS 20 (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmış ve anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını test etmek için Shapiro – Wilk testi uygulanmış ve normal dağılıma uygun olmadığı görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetlerine ve spor yapma durumlarına göre benlik ve risk alma düzeyleri arasında fark olup olmadığına Mann – Whitney U testi ile katılımcıların yaş gruplarına ve medeni durumlarına göre benlik ve risk alma düzeyleri arasında fark olup olmadığına Kruskal- Wallis testi uygulanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; yaş, cinsiyet, spor yapma durumu, medeni hal gibi değişkenlere göre araştırma kapsamında katılımcı bireyler arasında benlik saygısı ve risk alma düzeyleri arasında farklılıklar belirlenmiştir.Keywords
Benlik, Benlik Saygısı, Risk, Risk Alma
Reference