Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Amatör Spor Kulüpleri Yönetici ve Çalışanların İş Doyumları ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi

Gelişen hedef pazarda rakiplerinin önünde olmak isteyen örgütler, çalışanların ve örgüt içi koordinasyonun önemli olduğunun farkına varmıştır. Çalışanların verim düzeyleri ise iş doyum düzeyleri ve örgütsel bağlılık düzeyleri ile doğrudan paralellik göstermektedir. Çalışmada Kocaeli Bölgesi’nde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerindeki yönetici ve çalışanların iş doyum ve örgütsel bağlılık düzeyleri incelenmiştir. Çalışmada veri toplamak için İş Doyum ve Örgütsel Bağlılık ölçekleri kullanılmıştır. . Toplamda 450 kişiye uygulanan ölçek formundan elde edilen verilerin güvenirliği; iş doyum ölçeği için α=0,764, örgütsel bağlılık ölçeği için α=0,817 olarak bulunmuştur. Analizler için kullanılacak yöntemleri belirlemek amacıyla veriler Shapiro-Wilk testi ile incelenmiş ve verilerin normal dağılıma uygunluk göstermediği tespit edilmiştir. İki kategori içeren demografik durumlar için Mann-Whitney U testi, ikiden çok kategori içeren durumlar için ise Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. İş doyum ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada, Medeni durumlarının iş doyum düzeylerini etkilemediği ve evli bireylerin bekâr bireylere göre daha yüksek normatif bağlılık puanlarına sahip oldukları gözlemlenirken, eğitim durumlarının her iki ölçek puanlarını da etkilemediği görülmüştür. Mezun olunan alan değişkeninin iş doyum düzeylerini etkilemediği, beden eğitimi ve spor ile ilgili bölümlerden mezun olan katılımcılar ile eğitim fakültesinden mezun olan katılımcıların normatif bağlılık düzeylerinin diğer katılımcılara göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Yaş durumlarının yönetici ve çalışanların iş doyum ve örgütsel bağlılık düzeylerini etkilemediği, erkek katılımcıların işin niteliği ve normatif bağlılık puanlarının kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, iş doyum düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin tüm alt boyutlar arasında pozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Spor, Kulüp, Örgütsel Bağlılık, İş Doyumu, Yönetici

References

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri