Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Eğilimi ile Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırma aktif spor yapan üniversite öğrencilerinin sporda batıl davranış eğilimleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 166 öğrenci basit rastgele örnekleme sistemi ile seçilmiş ve katılımcılar çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla “Sporda Batıl İnanç ve Davranış Envanteri” ile “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Sporda batıl davranış eğilimi ile sürekli kaygı arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler, aktif spor yapan üniversite öğrencilerinin sporda batıl davranış eğilimleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir (r=.208; p=.007). Katılımcıların batıl inanç eğilimleri arasında cinsiyetleri bakımından anlamlı bir farklılık olup olmadığı Bağımsız Gruplarda T-testi kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucu, kadın ve erkek katılımcıların cinsiyetleri bakımından batıl davranış eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (t=1.15; p=.251). Çalışma bulguları kaygının aktif spor yapan üniversite öğrencilerinde batıl davranış eğilimini arttıran bir öğe olduğunu göstermektedir.Keywords
Sporda batıl inanç, sürekli kaygı, batıl davranış

References

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri