Abstract


KADIN SPORCULARIN YARALANMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı kadın sporcuların yaralanma kaygı düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmaya çeşitli spor dalları ile ilgilenen 210 kadın sporcu katılım göstermiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Rex ve Metzlerin (2016) geliştirdiği ve Caz, Kayhan ve Bardakçı (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik-güvenirliği yapılan “Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çalışmada veriler Google Forms aracılığı ile online olarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında öncelikle verilerin dağılımı incelenmiştir. Katılımcıların yaralanma kaygıları arasındaki farklılıkların incelnemesi için ikili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi üç ve üzeri karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi testleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre yaş ve eğitim seviyesine bağlı olarak kadın sporcuların yaralanma kaygısı alt boyutları düzey puanları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > .05). Spor yapma yılına göre ise kadın sporcuların zayıf algılanma alt boyutunda anlamlı fark tespit edildi (p < .017). Ayrıca spor düzeyi ve ameliyat olma durumuna bağlı olarak kadın sporcuların yaralanma kaygıları alt boyutları düzey puanları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > .05). Spor dalına göre ise kadın sporcuların yetenek kaybı kaygısı alt boyutunda anlamlı fark tespit edilmiştir (p < .028).Keywords
Spor, Kadın sporcu, Yaralanma, Kaygı
Reference