Abstract


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPORA YÖNELİK TUTUM VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile İnternet bağımlılık durumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Hitit Üniversitesi Mühendislik ve İlahiyat Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören ve yaş ortalamaları 21.47 (±1.97) olan 314 lisans öğrencisi (kadın n:153 erkek n:161) oluşturmaktadır. Araştırmada veriler; kişisel bilgi formu, Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutum Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Testi ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizin-de SPSS 22 programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı ilişki araştırmanın ana denencesi olarak sınanmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların spora yönelik tutumları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p>0.05), erkek öğrencilerin internet bağımlılık düzeyinin kadın öğrencilerden yüksek olduğu, yaş arttıkça bağımlılık düzeyinin arttığı, sağlık bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılıklarının diğer fakülte öğrencilerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Araştırmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; öğrenciler arasında internet bağımlılığının oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığından korunmalarını sağlamada spordan yararlanılabileceği söylenebilir.Keywords
Tutum, Spor, İnternet, Bağımlılık, Üniversite, Öğrenci
Reference