Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylere uygulanan 12 haftalık sportif rekreatif programın antropometrik, fizyolojik ve fiziksel, özellikler üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, rastgele seçilmiş 15 erkek,16 kadın denek grubu, 15 erkek,16 kadın kontrol grubu olmak üzere toplam 62 yaşlı gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar günde bir saat haftada 3 gün olmak üzere düzenli rekreatif faaliyetlere katılmışlardır. 12 haftalık uygulanan rekreatif faaliyet öncesi (RFÖ) ve sonrası (RFS) denek ve kontrol gruplarından fiziksel, fizyolojik ve seçilmiş motorik özellikleri ile ilgili ölçümler alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17 paket programı kullanılmış olup ölçüm sonuçları, ortalama (X) ve standart sapma (SS) olarak sunulmuştur. Rekreatif program öncesi ve sonrası ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde bağımlı gruplarda student t testi uygulanmış ve p < 0.05, değeri anlamlı kabul edilmiştir. 12 hafta süreyle uygulanan rekreatif faaliyet programı sonucunda denek ve kontrol grubu yaşlıların RFÖ ve RFS sonuçları karşılaştırıldığında, rekreatif faaliyetlere katılan yaşlı bireyler ile katılmayan yaşlı bireyler faktörüne bağlı olarak grupların fiziksel, fizyolojik ve vücut yağ yüzdeleri arasında matematiksel olarak olumlu gelişme olmasına rağmen istatistiksel açıdan anlamlı farka rastlanmamıştır p>0,05. Yapılan ölçüm sonuçları rekreatif faaliyetlere katılan bireylerin fiziksel, fizyolojik ve vücut yağ yüzdeleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir.Keywords
Rekreasyon, Yaşlılık, Antropometri, Fizyolojik Ölçüm

References

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri