Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


  • Sportif bakış dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar sisteme giriş yapıldıktan sonra yüklenmelidir. Diğer yollarla gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

ÇALIŞMA YAZIM KURALLARI

Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar dilin doğru kullanımı ve açıklığının yanı sıra doğru bir gramer yapısına sahip olmalıdır. Türkçe olarak hazırlanan çalışmalarda sırasıyla şu başlıklar bulunmalıdır.

Özet: Çalışmanın özeti 250-300 kelime arasında olmalıdır. Özet kısmında açık olmayan kısaltmalar ve alıntılardan kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriği hakkında 3-5 arasında anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır. Çalışmanız için anahtar kelime seçerken lütfen https://www.bilimterimleri.com/ sitesini ziyaret ediniz.

Yabancı Dilde  Başlık ve Özet: Çalışmada kullanılan Türkçe başlık ve özet İngilizce veya yayın hangi dilde ise bölümde yer almalıdır.

Uzun Özet: Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar 700-1000 kelimelik İngilizce uzun özet içermelidir. İngilizce olarak hazırlanan çalışmalarda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Giriş: Çalışmanın giriş kısmı, çalışmanın gerekli temel bilgilerini, teorik alt yapısını ve önemini içermeli, literatürde yapılan önceki çalışmalar hakkında bilgi vermelidir. Bulgular ve sonuca dair herhangi bir bilgi içermemelidir.

Yöntem: Bu bölümde çalışmada izlenen bilimsel süreç detaylı ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalı.

Tartışma ve Sonuç: Bu bölümde çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar sırasıyla açıklanmalı, literatürde yer alan çalışmalarla kıyaslamalar yapılarak bilime ve literatüre katkısı detaylı şekilde anlatılmalıdır.

Sınırlıklar ve Öneriler: Çalışmanın sınırlıkları bu bölümde ifade edilmeli ve çalışmanın türüne göre hem uygulayıcılar için hem de gelecek çalışmalar için çeşitli öneriler içermelidir.

Kaynakça:  Çalışmada metin içi ve sonda yer alan kaynak gösterimi APA 6 yazım kurallarına göre yapılmalıdır.

Kaynakça Listesi Yazım Örnekleri (APA Format - 6th Edition) 

Tek Yazarlı Kitap

Aydın, A. (2004a). Düşünce tarihi ve insan doğası. İstanbul: Gendaş Yayınları.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Canada: Lexington Books.

Tek Yazarlı Çeviri Kitap:

Rosen, R. H. (1998). İnsan yönetimi. (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.

İki Yazarlı Kitap

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bryk, A. S., & Schneider, B. (1996). Trust in schools: A core resource for improvement. New York: Russell Sage Foundation.

İki Yazarlı Çeviri Kitap:

Cooper, R., & Sawaf, A. (1997). Liderlikte duygusal zekâ (Çev: Z. Ayman & B. Sancar). İstanbul: Sistem Yayınları.

Üç Yazarlı Kitap:

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools-healthy schools. Newbury Park, CA: SAGE.

Editörlü Kitap:

Memduhoğlu, H. B., & Yılmaz, K. (Edt.) (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (Eds.) (2003). Studies in leading and organizing schools. Greenwich: Information Age Publishing.

Editörlü Kitapta Bölüm:

Yayla, A. (2009). Eğitimin felsefi temelleri. İçinde H. B. Memduhoğlu, & K. Yılmaz (Edt.), Eğitim bilimine giriş(ss. 19-43). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools: The omnibus t-scale. In W. K. Hoy, & C. G. Miskel (Eds.), Studies in leading and organizing schools (pp. 181-208). Greenwich: Information Age Publishing.

Çeviri Kitapta Bölüm:

Finger, J., & Bamford, B. (2010). Ölçme değerlendirmenin yönetimi. (Çev: K. Yılmaz & E. Oğuz). Sınıf yönetimi stratejileri öğretmen kılavuzu [The Classroom Teacher's Book Of Management Essentials]. (Çev. Edt: T. Karaköse). Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 194-243.

Book Reviews:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology, 114, 126-133.

Makale (1 yazar)

Yılmaz, K. (2010). Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 579-616.

Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39(4), 308-331.

Makale (2 yazardan 7 yazara kadar)

Çokluk-Bökeoğlu,, Ö. & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 211-233.

Oğuz, E., Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-52.

Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: no justice without trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.

Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(44), 653-663.

Makale (8 ve daha fazla yazar)

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

Bildiri Kitabında Basılan Bildiri:

Yılmaz, K. (2015). Değerler eğitimi üzerine düşünceler: Araştırmaların bütünleştirilmesi. İçinde A. Güvencç, & M. Saygın (Edt.), Eğitimde gelecek arayışları: Dünden bugüne Türkiye’de beceri, ahlak ve değerler eğitimi uluslararası sempozyumu (ss. 79-100). Bartın, Türkiye: Atatürk Araştırma Merkezi & Bartın Üniversitesi.

Parsons, O. A., Pryzwansky, W. B., Weinstein, D. J., & Wiens, A. N. (1995). Taxonomy for psychology. In J. N. Reich, H. Sands, & A. N. Wiens (Eds.), Education and training beyond the doctoral degree: Proceedings of the American Psychological Association National Conference on Postdoctoral Education and Training in Psychology(pp. 45–50). Washington, DC: American Psychological Association.

Bildiri Kitabında Basılmayan ya da Özet Metin Olarak Basılan Bildiri:

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaköse, T. (2010, Mayıs). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi & EYEDDER. Antalya.

Turan, S. (2006, Nisan). Eğitim yönetiminde paradigmatik dönüşümler (dönüşen bir şey yok). Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı. EYEDDER-Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara.

Turan, S. (2001, April). School climate, supportive leadership behavior and faculty trust in Turkish public schools. American Educational Research Association (AERA). Seattle Washington, USA.

Yayınlanmamış Lisansüstü Öğretim Tezleri:

Arı, G. S. (2003). İşletmelerde güven ve personel güçlendirme ilişkisi: bankacılık sektöründe bir araştırma(Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kamer, M. (2001). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Evans, T. J. (1996). Elementary teachers’ and principals’ perceptions of principals leadership style and school social organization (Doctoral Dissertation). Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.

Yayınlanmamış Araştırma:

Balcı, A., & Yılmaz, K. (2005). Okul yöneticisi profili araştırması. Yayınlanmamış Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Sözlük:

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Türk Dil Kurumu (1975). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Ansiklopedi:

Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.

Rapor ya da Diğer Kurumsal Metinler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2004). 2004 yılı raporu. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin gelişmeler ve sayısal bilgiler. Rapor No: 129. Ankara: ÇSGB.

YÖK (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved from YÖK website: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans_programlari.htm.

MEB (2009). Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik planı. Ankara: MEB Yayını.

MoNE (1977). Report by the ministry of national education supervision council. Ankara: MoNE Publications.

Konrad Adenauer Vakfı (1998). Türk gençliği 98 - Suskun kitle büyüteç altında. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.

Kanun, Yönetmelik, Tüzük Gibi Yasal Metinler:

Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.

Online Kaynaklar:

Akbaba-Altun, S., & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim-Online, 7(1), 157-173. Retrieved from http://ilkogretim-online.org.tr.

Bates, R. J. (2001a). Technology, values and the management of schools. British Educational Management and Administration Society Annual Conference. 5-7 October 2001. Newport Pagnall. Retrieved from http://www.deakin.edu.au/~rbates/paper1.doc.

Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3). Retrieved from http://www.e-sosder.com/dergi/30018-042.pdf.

Yılmaz, K. (2009). Secondary education pre-service science and mathematics teachers’ classroom management styles in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(2). Retrieved from http://www.ied.edu.hk/apfslt/.

ERIC Kaynakları:

Shyyan, V., Thurlow, M., & Liu, K. (2005). Student perceptions of instructional strategies: Voices of English language learners with disabilities. Minneapolis, MN: National Center on Educational Outcomes, University of Minnesota. Retrieved from the ERIC database.(ED495903)

örnek makale şablonu


Advanced Search


Announcements

    Index Copernicus Value

    Dergimizin 2020 ICV değeri 82.75 olarak hesaplanmıştır.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri